Notice of the Ukrainian Credit Union Limited

Annual General Meeting

Please take notice that the 76th Annual General Meeting of Ukrainian Credit Union Limited will be held via on-line video-conference on Wednesday, June 17, 2020, at 6:00 p.m., for the purpose set out in the agenda below.   

In order for the meeting to commence promptly, member sign in for the video conference AGM shall commence one half hour earlier at 5:30 pm. 

In order to participate in the meeting, qualifying members must register in advance by no later than 5 pm Toronto time on Wednesday, June 10, 2020 by email at UCUAGM2020@ukrainiancu.com. Upon completion of registration, members will be provided with the video conferencing information and credentials to sign into the meeting.  

Members who are unable to join by on-line video-conference are invited to contact our Call Centre at 416.922.4407 or toll free at 1.800.461.0777 by 5 pm Toronto time on Monday, June 15, 2020 to register to listen to the AGM proceedings by telephone. Please note that members listening in by telephone can neither ask questions, nor vote.

Agenda

 1. Opening of Meeting, Verification of Quorum, Adoption of Agenda
 2. Special Resolution to Amend By-Law No. 1 of the Credit Union as follows
  1. To amend s.7.02 to permit meetings of members to be held by telephonic or electronic means and to permit members to vote by such means
  2. To amend s.7.09 to permit members to vote at meetings of members by mail, in-branch, or by telephonic or electronic means
 1. Adoption of the Minutes of the 75th Annual General Meeting
 2. Reports* of the: Board, CEO, Audit Committee and Auditor
 3. Resolution – “Be it resolved that the 76th Annual General Meeting of Ukrainian Credit Union Limited recommends to the UCU Board that, in lieu of paying a dividend on membership shares in 2020, the amount budgeted for such dividend instead be donated by UCU to one or more reputable Canadian or international organizations in support of:
  1. Ukraine’s efforts to maintain a democratic, independent state, or
  2. parliamentary or public policy leadership development programs that build community capacity to assist either Ukraine or the Ukrainian Canadian community, or
  3. mitigating the effects of the COVID-19 pandemic
 1. Election of Directors (by acclamation)
 2. Appointment of Auditor
 3. Other business
 4. Adjournment

Dated at Toronto, Ontario, this 26th day of May, 2020

Jerry Pryshlak, Secretary 

* The financial statements, auditor’s report, audit committee report, and by laws, shall be available at the meeting and at all branches of the Credit Union at least ten days before the meeting.


Повідомлення Української Кредитової Спілки Лимитед про Річні Загальні Збори 

Подаємо до відома, що 76-ті Річні Загальні Збори Української Кредитової Спілки Лимитед відбудуться у середу, 17 червня 2020 шляхом відео-конференції у 6 годині вечора для цілей, викладених у нижчеподаному порядку денному.

Для того, щоб збори почалися вчасно, реєстрація членів на відео-конференцію розпочнеться за півгодини до початку, о год. 5:30 вечора.

Щоби взяти участь у зборах, запрошені члени мусять зареєструватися за електорнною адресою UCUAGM2020@ukrainiancu.com заздалегідь, але не пізніше середи, 10 червня 2020, до 5-ої години вечора за торонтонським часом. Пройшовши реєстрацію, члени отримають усю необхідну інформацію по відео-конференції та облікові дані, щоб мати змогу віртуально приєднатися до зборів.

Запрошуємо членів, які не зможуть приєднатися наживо до відео-конференції, передзвонити до нашого центру телефонного обслуговування за номером  416.992.4407 або за безкоштовною лінією 1.800.461.0777 до 5-oї години вечора у понеділок, 15-го червня 2020 року. Таким чином можна буде прослухати увесь хід Річних Загальних Зборів по телефону. Будь ласка, зауважте, що члени, котрі будуть користуватися лише телефоном, не зможуть ні задати запитання, ні проголосувати.

Порядок денний:

 1. Відкриття зборів, перевірка кворуму, прийняття порядку денного
 2. Особлива резолюція для внесення поправок до Нормативного акту № 1 Кредитової спілки, а саме:
  • Для внесення поправки до ст. 7.02, щоб дозволити проведення зборів для членів за допомогою телефонів або інших електронних засобів та дозволити членам голосувати таким способом
  • Для внесення поправки до ст. 7.09, щоб дозволити членам голосувати на зборах поштою, безпосередньо у відділі, чи за допомогою телефону або інших електронних засобів
 1. Схвалення протоколу 75-их Річних Загальних Зборів
 2. Звіти*: Ради Директорів, Генерального Директора, Аудиторського Комітету та Аудитора
 3. Резолюція – “76-ті Річні Загальні Збори Української Кредитової Спілки Лимитед рекомендують Раді Директорів УКС, замість сплати дивідендів на членські уділи в 2020 р., суму, забюджетовану на ці дивіденди, повинно бути пожертвувано Українською Кредитовою Спілкою Лимитед одній чи кільком авторитетним канадським або міжнародним організаціям на підтримку:
  • а зусиль України з побудови демократичної та незалежної держави, або      
  • б парламентських програм чи програм розвитку політичного лідерства, які збільшують громадські можливості з допомоги Україні або українській канадській громаді, або
  • б на пом’якшення впливу коронавірусної пандемії”
 1. Вибори директорів (за акламацією)
 2. Призначення Аудитора
 3.  Інші питання
 4. Закриття зборів

Датовано в Торонто, Онтаріо, 26 травня 2020 року

Ярослав Пришляк, секретар

*Фінансова звітність, звіт Аудитора, звіт Аудиторського комітету, нормативні акти та Особлива резолюція про поправки до Нормативного акту № 1 будуть доступні під час Зборів, а також у всіх відділах Кредитової Спілки щонайменше за десять днів до Зборів.Повідомлення Української Кредитової Спілки Лимитедпро Річні Загальні Збори